Archives

Vademecum gubinianina cz. 49

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Tak wyglądał budynek szkoły przed 1945.

Początki były bardzo trudne. Szkoła została umieszczona w budynku przy ulicy Pułaskiego 2, w którym przed wojną mieścił się Dom Starców. Po wyzwoleniu siedzibę miał tutaj Powiatowy Urząd Repatriacyjny, a także biura Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego i magazyny Stacji Ochrony Roślin. Cały obiekt był zniszczony i wymagał gruntownego remontu. W tym budynku w 1959 roku Limbach Herbert założył Dwuzimową Szkołę Rolniczo-Ogrodniczą, po roku obok istniejącej szkoły powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Posiadała: dział organizacji gospodarstw rolnych, pracownię żywienia rodziny, pracownię zaopatrzenia rodziny w odzież, skromne warsztaty, gabinet ogrodniczo – zootechniczny, jedną salę lekcyjną, kuchnię, świetlicę, bibliotekę i internat dla 30 uczniów.

Fronton budynku głównego wiosną 2008 roku.

Pierwszymi nauczycielami byli: Józef Szymański, Czesław Świątkowski, Maria Dziedzic i Jerzy Kendra. W czasie działalności szkoły poszczególni dyrektorzy przyczyniali się do odnowy i modernizacji całego obiektu. Gospodarstwo powiększyło się o 100 ha ziemi (rejon Gubinka, razem było ok. 148 ha), na terenie zabudowań szkolnych prowadzona była hodowla bydła i trzody chlewnej. Dyrektor Zdzisław Olaszek zadbał o niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne. Zakupiono zestawy sprzętu rolniczego, niezbędne ciągniki, samochód ciężarowy i kombajn zbożowy. W głównym budynku szkoły urządzono cztery gabinety: uprawy gleby i gleboznawstwa, hodowli zwierząt domowych, polonistyczny i matematyczno – fizyczny. Zakupiono zestawy instrumentów muzycznych i sprzęt sportowy. Wiele pomysłów na dalszy rozwój Zespołu Szkół

Józef Bartkowiak – wieloletni dyrektor ZSR powozi bryczką podczas korowodu „Wiosny nad Nysą”.

Rolniczych realizował kolejny wieloletni dyrektor Józef Bartkowiak. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne rozbudowane warsztaty wraz ze stacją diagnostyczną. Wybudowano halę sportową z zapleczem (siłownia, sauna i pokoje gościnne dla sportowców). Zespół Szkół Rolniczych ponadto posiada boiska sportowe do piłki nożnej i piłki plażowej, korty tenisowe, bieżnię, skomputeryzowaną bibliotekę wraz z dostępem do Internetu. Ma dobrze wyposażony internat i stołówkę. Szkoła może pochwalić się szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych. Ogromnym osiągnięciem było utworzenie w 1983 roku Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zdobywała wiele nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Uczniowie tej szkoły odnosili duże sukcesy w sporcie, zdobywając szereg złotych i srebrnych medali w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych. Szkoła jest organizatorem wielu imprez sportowych m.in.: Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców, turnieju piłki siatkowej w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Na uwagę zasługuje dobra współpraca ze Stowarzyszeniem LOT Francja – Polska Lubuskie, która umożliwia od 1991 roku odbywanie praktyk w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, pensjonatach i hotelach francuskich.

Popularna w środowisku gubińska szkoła zwana: „Rolniczak” zmieniała swoją nazwę. Wpływ na zmianę miały kierunki kształcenia. Uczniowie zdobywali zawód: technik agronom, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa i technik usługi ruchu turystycznego. Pierwsza nazwa powstałej szkoły w 1959 roku to Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza, w 1960 roku Zasadnicza Szkoła Rolnicza, w 1977 roku powstał Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego weszło gimnazjum sportowe (2000 rok), w 2010 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła działalność pod nową nazwą Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (ECKZiU). Przez wieloletni okres działalności szkoła przechodziła wiele reorganizacji i zmian programowych. Nowe kierunki kształcenia wprowadzano w zależności od potrzeb środowiska i aktualnych tendencji na rynkach pracy.

Placówką kierowali: Herbert Limbach (1959-1960), Jan Klapa (1960-1961), Józef Szymański (1961-1962), Zdzisław Olaszek (1962-1970), Józef Bartkowiak (1970-2007).

Od roku 2007 funkcję dyrektora pełni Krzysztof Szymański.

Vademecum gubinianina cz. 48

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

ulica Racławicka

Budynek szkoły przy ul. Wyspiańskiego w roku 1957.

Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 1 września 1957 roku rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gubinie. Na siedzibę szkoły został przeznaczony budynek po byłej szkole podstawowej przy ulicy Wyspiańskiego 14. Grono nauczycielskie powiększyło się do 11 osób. Pierwszym dyrektorem szkoły, na krótko, został Konrad Wojtas, a kierownikiem warsztatów – Kazimierz Uździcki.

Od stycznia 1958 roku funkcję dyrektora objął mgr Janusz Czerepiński. Od września tego roku w 4 klasach uczyło się 178 uczniów. Patronat nad szkołą objęły Gubińskie Zakłady Odzieżowe „Goflan”. Pracownicy tych zakładów ufundowali szkole sztandar, którego uroczyste wręczenie nastąpiło z okazji Dnia Włókniarza  25 kwietnia 1965 roku. Szkołą kierował Józef Wilczek. Nazwa to Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Odzieżowe.

ZSLiT – widok szkoły od ulicy Racławickiej.

Rok szkolny 1968/69 rozpoczęła w nowych warunkach. Po remoncie oddano budynek przy ulicy Racławickiej 1.

Dopiero 1 września 1976 roku placówka otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych w Gubinie. W roku szkolnym 1976/77 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 450 uczniów.

Uroczystość oddania nowego budynku warsztatów szkolnych przy ulicy Wyspiańskiego 14 odbyła się 2 czerwca 1978 roku. W tym też dniu szkole nadano imię Stanisława Staszica.

Z końcem roku szkolnego 1983/84 r. dyrektor Leon Letki przeszedł na emeryturę. Następcą dyrektora Leona Letkiego został Andrzej Gornow.

Stworzył on własny, nowoczesny wizerunek szkoły poprzez wyraźne położenie akcentu na jakość kształcenia oraz podniesienie prestiżu szkoły w mieście i województwie.

Lata 2000-2003 to bez wątpienia okres gruntownych i głębokich przemian w życiu szkoły, związanych głównie z reformą systemu oświaty i przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi w kraju.

Budynek warsztatów w 2007 roku widziany od strony podwórza szkoły.

Coraz bardziej wymagający i konkurencyjny rynek pracy zmobilizował szkołę do powiększania zarówno swojej oferty edukacyjnej, jak i zmodernizowania własnej bazy dydaktycznej.

Zostały unowocześnione 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, utworzono pracownię multimedialną, pracownię nauczania techniki biurowej oraz laboratoria językowe, w których dzięki innowacyjnym urządzeniom uczniowie mają bezpośredni kontakt z żywym językiem obcym (angielskim i niemieckim).

Szkoła jest także cały czas widoczna, przede wszystkim na arenie miasta i powiatu, jako placówka nie tylko oświatowa, ale i kulturotwórcza. Organizuje się wiele różnorodnych imprez sportowych, w coraz większym zakresie rozwija się współpraca z partnerem niemieckim.

Nowa reforma oświaty przyniosła szkole nie tylko pierwszych absolwentów gimnazjów, dla których utworzone zostały nowe typy szkół; rok szkolny 2002/2003 rozpoczął się od nadania nowej nazwy: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.

Szkoła kształciła młodzież w różnych kierunkach: odzieżowym, ślusarskim, obuwniczym, a w latach  1979-1997 kadrę pielęgniarską. Od 2002 roku rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące o profilu językowym i komputerowym, Liceum Ogólnokształcące z klasami o kierunku socjalnym i ekonomiczno-administracyjnym. Powstały nowe kierunki: technik informatyk, technik logistyk, technik usług fryzjerskich. Szkoła zmieniała ofertę edukacyjną, aby kształcić uczniów w zawodach dostosowanych do wymogu rynku pracy. Ok

 

Szkołą kierowali:

Konrad Wojtas (1957-1958)

Janusz Czerepiński (1958-1959)

Józef Wilczek (1959-1974)

Leon Letki (1974-1984)

Andrzej Gornow (1984-2004)

Od 2004 roku funkcję dyrektora pełni Mirosław Siergiej.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online