Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gubin.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

1. Stowarzyszenie używa emblematu graficznego, którego wzór zatwierdza walne zebranie członków.

§ 6

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania, może również wspólnie uczestniczyć w pisaniu projektów transgranicznych, może zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Gubińskiej, poznawanie historii miasta Gubina i Ziemi Gubińskiej, działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska;

2. Stowarzyszenie będzie realizować cele poprzez:

a) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie dokumentowania historii Gubina;

b) propagowanie badań nad historią Gubina;

c) upowszechnianie wydawnictw historycznych na temat Gubina;

d) współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w opracowywaniu historii Gubina i Ziemi Gubińskiej;

e) współdziałanie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu wspierania ochrony konserwatorskiej zabytków w Gubinie i okolicach;

f) organizowanie konferencji, seminariów, wystaw i wykładów;

g) wydawanie publikacji, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, gromadzenie materiałów piśmiennych i fotograficznych o Gubinie i Ziemi Gubińskiej;

h) prowadzenie Izby Muzealnej jako zalążka Muzeum Miejskiego.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie stanowią członkowie:

a) zwyczajni

b) wspierający

c) honorowi

§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjęta nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez walne zebranie na wniosek Zarządu, albo co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia.

6. Członkiem Stowarzyszenia może być także obywatel innego państwa (cudzoziemiec) po złożeniu obowiązującej deklaracji. Przyjęcie w poczet członków następuje na tych samych zasadach co pkt.1-2.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków;

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

d) regularnego opłacania składek.

§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce zarządu;

b) wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania opłat składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy;

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zebraniu członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

§ 15

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Nowo wybrani członkowie zarządu na pierwszym posiedzeniu obsadzają funkcje w zarządzie.

2. Do uzupełnienia składu Zarządu stosuje się tryb przewidziany dla wyboru Zarządu. Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną jest upoważniony do przeprowadzenia zmian w składzie Zarządu w przypadku, gdy któryś z powołanych w jego skład członków nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zrezygnował z pełnionej funkcji lub nie podjął obowiązków w okresie miesiąca od chwili wyborów. Zmiany muszą być zatwierdzone na następnym walnym zebraniu po ich merytorycznym wyjaśnieniu.

§ 16

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 17

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zabranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, proponowanym miejscu, porządku obrad, pisemnie lub elektronicznie co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem Walnego Zebrania. W przypadkach szczególnych (epidemia, klęska żywiołowa itp.) dopuszcza się przeprowadzenie Walnego Zebrania metodą zdalną. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zebranie zwołuje się w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie zmian Statutu;

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania tytułu Członka Honorowego;

i) ustalanie wysokości składek członkowskich;

Zarząd

§ 20

1. Zarząd jest wybierany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, sekretarza, skarbnika, opiekuna Izby Muzealnej, członka Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

g) zwoływanie Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 23

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu Stowarzyszenia;

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów;

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe.

2. Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

§ 25

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie rozporządzeń majątkowych przez Stowarzyszenie oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Statut zatwierdzony przez KRS 15 lipca 2011 r.

W paragrafie 18 punkt 3 wprowadzono nową treść.

Uchwałę w tej sprawie podjęło zebranie sprawozdawcze SPZG 23 lipca 2021 r.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online