Historia SPZG

30 września 2003 roku w galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury przy ulicy Westerplatte 14 w Gubinie odbyło się zebranie założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Otwarcia zebrania dokonał Jerzy Czabator. W głosowaniu jawnym wybrano na przewodniczącego zebrania Jerzego Czabatora, na protokolanta Mariana Boguszewicza. W głosowaniu jawnym również jednogłośnie dokonano wyboru komitetu założycielskiego Stowarzyszenia, w osobach: Jerzego Czabatora, Mariana Boguszewicza i Bogdana Gralaka.
Peter Andreas z Guben, przedstawił obecnym w krótkim zarysie średniowieczne rozplanowanie miasta Gubin jako cennego zabytku archzebr założycielskieitektury. Wyraził gotowość współpracy ze stowarzyszeniem. Jerzy Czabator zapoznał obecnych z propozycją celów i zadań Stowarzyszenia, które ma być powołane. W szczególności eksponował potrzebę działań na rzecz organizacji Muzeum Ziemi Gubińskiej na bazie wolnych pomieszczeń budynku WDT przy ulicy 3-go Maja (kiedyś, do końca wojny Muzeum Miejskie). Dostrzegł także potrzebę gromadzenia eksponatów i ich dokumentację, prowadzenie szerokiej współpracy z podobnymi placówkami, organizację wystaw i spotkań.

Aby wszystkie cele zrealizować przyjęto propozycję projekt statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

Uczestnikiem spotkania był m.in. rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. drzebr założycielskie1 hab. Czesław Osękowski, który wyraził zadowolenie z powołania Stowarzyszenia i zadeklarował uczestnictwo oraz aktywną pomoc merytoryczną.

W głosowaniu jawnym zebranie podjęło jednomyślnie uchwałę o powołaniu z dniem 30 września 2003 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

Prezesem Stowarzyszenia wybrano jednomyślnie Jerzego Czabatora, wiceprezesem Krzysztofa Freyera, sekretarzem Piotra Chlebnego, skarbnikiem Bogdana Gralaka, zaś członkiem zarządu został Tadeusz Buczek. W sprawie znaku Stowarzyszenia, po dyskusji ustalono, że proponowane propozycje znaków przedłożone zostaną do konsultacji i oceny przez heraldyka.